HSV色彩在线转换

H S V
HEX #FF6E61
sRGB 255 110 97
XYZ 51.3 34.2 11.4
Lab 65.1 55.7 36.3
LCH 65.1 66.5 33.1°
Yxy 34.2 0.5 0.4
※ 请注意,当前页面上显示的色值仅供参考。使用前请务必经过打样确认!
如果您觉得这些色彩转换工具好用的话,请记得分享给身边的朋友哦...
其他颜色转换工具